Facilități la plata chiriei pentru perioada stării de urgență

 

 

Prin Legea Nr. 62/2020 adoptată de către Parlamentul României la data de 20 mai 2020 și publicată în Monitorul Oficial Nr. 425 din data de 21 mai 2020, au fost introduse unele măsuri privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență.

 

 

 

I. Conform acestei Legi sunt beneficiari următoarele persoane:

 

a. Locatarii:

 

 • operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic, în perioada de aplicare a stării de urgență;
 • persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

 

b. Locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • chiria lunară specificată în actul adițional încheiat între locator și locatar (act adițional ce trebuie să însoțească cererea de amânare a plății chiriei) este mai mică sau cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
 • valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 000 de lei pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 de lei pentru persoane fizice pentru o singură locație.

 

II. În ceea ce privește procedura ce trebuie îndeplinită pentru a beneficia de aceste prevederi, Legea prevede că cererea locatarului va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele acte:

 

a. Contractul de locațiune încheiat între locator și locatar;

b. Actul adițional încheiat de către locator și locatar la contractul de locațiune care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

 • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei și suma aferentă acestei perioade de amânare;
 • datele de identificare ale locatorului și ale locatarului;
 • datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
 • data semnării și semnăturile părților.

c. Orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei pe perioada specificată în actul adițional încheiat între acesta și locator.

În plus, se prevede că această cerere poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail ce va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

 

III. Beneficiile și obligațiile instituite pentru locatari și locatori / proprietari sunt reglementate diferențiat:

 

a. În ceea ce privește locatarii se prevăd următoarele beneficii și obligații:

 

 • pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.
 • plata chiriilor către locatori va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent în contul acestora.
 • Corelativ, se instituie obligația locatarilor de a plăti chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin actul adițional dintre aceștia și locator, organului fiscal teritorial competent care a plătit aceste chirii locatorului. Plata se va face eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, dar cel târziu până la data de 31 decembrie 2020, în caz contrar urmând a se proceda la executare silită conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Condițiile de aplicare a procedurii, facilităților și obligațiilor se vor elabora de ministerele de resort în 15 zile de la publicarea legii.

 

b. În ceea ce îi privește pe proprietari, se prevăd următoarele beneficii:

 

 • Excluderi de la plata impozitului pentru veniturile din chirii: în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor imobile pe baza unor contracte de închiriere, subînchiriere sau uzufruct în cazul contribuabililor care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil (datorată în bani sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți), cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.
 • Excluderea veniturilor din chirii din baza de referință pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate: în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual prevăzut pentru baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate contravaloarea folosinței bunului imobil (datorată în bani sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți), care a fost redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Trebuie menționat că aceste două prevederi le sunt aplicabile și persoanelor fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, dar care începând cu anul 2020 au calificat aceste venituri în categoria veniturilor independente.

 • în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor imobile în baza unor contracte de închiriere, subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor, însă numai în măsura în care aceștia reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului (datorată în bani sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți), cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Se impune precizarea că, în acest din urmă, caz Legea prevede că veniturile pentru care se prevede impozitarea în proporție de 80% sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil cu cel puțin 20%.

 

IV. Perioada pentru care se aplică facilitățile mai sus prezentate este stabilită în funcție de calitatea persoanei căreia i se acordă. În acest sens,

 

a. Pentru locatari, Legea prevede că facilitățile privind amânarea plății chiriei se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

 

b. Pentru proprietari, perioada pentru care aceștia beneficiază de prevederile Legii este perioada pentru care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, indiferent că se încadrează în prevederile care declară veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor imobile ca fiind neimpozabile sau cele care declară că aceste venituri se impozitează în proporție de 80% din valoarea lor.

 

Alexandra Mihăilă – CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi