UPDATE 23.04.2020 – Șomajul tehnic: facilitățile financiare reglementate de Guvernul României în contextul pandemiei COVID-19

UPDATE 23.04.2020

Prin OUG nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, emisă de Guvernul României în 15 aprilie 2020, dar publicată doar în Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020, s-au adus o serie de modificări şi completări regimului indemnizațiilor de șomaj tehnic şi al altor facilităţi fiscale şi financiare introduse anterior. Astfel, materialul anterior publicat trebuie privind în contextul următoarelor modificări / completări:

 

 1. Indemnizaţia recunoscută şi altor profesionişti (PFA, II sau IF, liber profesioniști etc.), definiţi de Codul civil, se acordă şi avocaţilor a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului, pe durata stării de urgenţă, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

  Şi această indemnizaţie este supusă aceloraşi obligaţii fiscale şi sociale ca şi cele recunoscute altor profesionişti.

 

 1. În privinţa tuturor beneficiarilor indemnizaţiei, în afară de salariați, persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 şi participanți la activitatea sportivă, calculul obligaţiilor fiscale prevăzute în cazul indemnizaţiei lunare, se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute de Codul fiscal. Obligaţiile fiscale menţionate se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Codul fiscal, pentru veniturile realizate în anul 2020.

  În cazul indemnizaţiei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, precum şi al celei acordate participanților la activitatea sportivă, calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizaţia brută încasată de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

  Pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, cooperaţia depune, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu persoanele beneficiare. Plata indemnizaţiei prevăzute la se realizează către cooperaţie, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenţii individuale de muncă.

 

 1. Indemnizaţia recunoscută pentru ceilalţi beneficiari, în afară de salariaţi, nu se aplică societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990 şi nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003.

 

 1. Persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizaţia reglementată prin OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Pe perioada instituirii stării de urgenţă se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, fiscale, financiare şi comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensi

 

 1. Prin derogare, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, conform Legii nr. 76/2002, se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă decretate.

 

 1. Sumele reprezentând indemnizaţii acordate conform OUG nr. 30/2020, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă. Măsurile de suspendare a executării încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

 

 1. Pentru categoriile de beneficiari reprezentând alţi profesionişti, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizaţiei aferente lunii martie, se prelungeşte cu 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr. 53/2020. Pentru  avocaţi şi  pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizaţiei aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgenţă este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare OUG nr. 53/2020. Pentru acordarea indemnizaţiilor aferente lunii aprilie şi lunilor următoare din perioada stării de urgenţă termenul de depunere a solicitărilor este cel general prevăzut de OUG nr. 30/2020 – până în data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită.


—————————————————————————————————————————-

UPDATE 31.03.2020


Șomajul tehnic – facilitățile financiare reglementate de Guvernul României în contextul pandemiei COVID-19. UPDATE urmare a modificărilor aduse prin OUG nr. 32/2020.

 

În Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020 a fost publicată OUG nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În continuare prezentăm modificările aduse condițiilor de acordare a indemnizației de șomaj tehnic și forma actuală a reglementării. Deşi prin comunicatele publice ale Guvernului se arăta că procedura este deschisă aplicării de îndată, în realitate încă este necesară emiterea unor ordine de către miniștrii pentru aprobarea noilor modele de cereri şi declarații. 

 

 1. Domeniul de incidenţă – angajatorii vizaţii.

Spre deosebire de diferențierile instituite inițial de OUG nr. 30/2020 în rândul angajatorilor vizați, actualmente nu se mai fac distincții fiind vizați toţi angajatorii care, pe durata stării de urgenţă, reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, nu mai există diferențiere între (a) angajatori care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii și (b) cei care reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei şi nu au capacitatea financiară de plată a tuturor salariilor angajaților lor, fiind un singur regim juridic aplicabil tuturor entităților care au angajați cu contract individual de muncă.

Trebuie subliniat că, potrivit noii forme a OUG nr. 30/2020, nu se mai impune deținerea certificatului pentru situații de urgență emis de MEEMA. În acest sens este o menţiune informativă disponibilă pe http://prevenire.gov.ro. Acest certificat însă poate facilita obținerea altor beneficii de ordin financiar, detalii suplimentare putând fi accesate aici privind procedura de obținere. La data publicării prezentului material încă nu este funcțională platforma online http://prevenire.gov.ro/, dar este publicat un anunţ care anunţă iminenta punere în funcţiune.

De asemenea, OUG nr. 30/2020 în continuare nu deosebește în privința formei de organizare a angajatorului, astfel că acesta poate fi o societate organizată ca S.R.L., S.A. etc. sau o persoană juridică fără scop patrimonial (asociaţie sau fundaţie). În noua formă a OUG nr. 30/2020 există însă mențiuni exprese privind situația celor care au convenţii individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

 

 1. Persoanele fizice vizate: angajați, profesioniști etc.

În continuare, OUG nr. 30/2020, și în forma modificată, prevede plata indemnizaţiei doar pentru acei angajaţii care au contractul individual de muncă suspendat. Astfel, pentru salariaţii care continuă să lucreze de la domiciliu / în regim de telemuncă, nu va exista sprijin pentru plata remuneraţiei acestora.

Se încadrează acei salariați care au contractul individual de muncă suspendat, din iniţiativa angajatorului (decizie unilaterală), pe motivul prevăzut de art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii – în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Acest temei trebuie să se regăsească şi REVISAL. Alt temei sau formă de suspendare (cum ar fi prin acordul părţilor) nu este eligibil din această perspectivă.

Spre deosebire de forma inițială, actualmente nu mai sunt limite privind numărul maxim de salariați ai unui angajator care pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic. În forma anterioară angajatorii care nu aveau întreruptă activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, puteau beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajaţii care aveau contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței.

Deși nu este prevăzută expres, între salariații care se află în șomaj tehnic și activitatea întreruptă pe fondul efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2 trebuie să existe o legătură de cauzalitate. Aceasta presupune în mod logic să fie suspendate contractele individuale de muncă ale acelor salariați care erau implicați în desfășurarea activității întrerupte. Situația va trebui apreciată de la caz și considerăm că modalitatea de organizare internă a angajatorului este relevantă în acest sens, nu doar posturile pe care sunt încadrați angajații.

Ca și elemente de noutate, noua formă a OUG nr. 30/2020 instituie o serie de limitări în privința unor angajați aflați în situații particulare, cum sunt cei cu mai multe contracte de muncă. Astfel, semnalăm următoarele restricții punctuale:

 1. În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţie.
 2. În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Conform OUG nr. 30/2020 în forma actualizată, facilitățile se recunosc şi altor persoane, însă cu unele particularități. Astfel, sunt vizați și:

a. Alţi profesionişti (PFA, II sau IF, liber profesioniști etc.), astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) Codul civil („Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.”), precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Dacă în forma inițială OUG nr. 30/2020 diferenția între întreruperea totală sau parţială a activităţii, în urma modificărilor prevăzut doar întreruperea activității, fără a se preciza dacă trebuie să fie totală sau parțială.

Pentru a beneficia de indemnizaţia prevăzută persoanele îndreptăţite depun, prin poşta electronică, la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială (din judeţul unde au sediul / domiciliul), o cerere însoţită de copia actului de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere. Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministerelor de resort, după caz (nepublicat la data prezentului material).

Indemnizația este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal, însă, prin derogare de la acesta, calculul, declararea şi plata acestor obligaţii fiscale se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice (nepublicat la data prezentului material).

Cererea şi documentele prevăzute se transmit la agenţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata se face, în contul bancar al beneficiarului, în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă.

 

b. Participanți la activitatea sportivă menţionaţi la art. 671 (1) lit. a) – c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/200 (sportivi, antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători). În privinţa acestora trebuie să existe o suspendare temporară a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2. Pentru aceste persoane indemnizaţia este de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Suplimentar faţă de această indemnizaţie. structura sportivă şi participanţii la activitatea sportivă, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare. Aceasta nu este o obligaţie, ci doar o facultate care, de altfel, era recunoscută şi în lipsa unei asemenea prevederi legale. Relevante în acest context se dovedesc clauzele contractului dintre părţile implicate.

Spre deosebire, de situația altor profesionişti, în privinţa participanţilor la activitatea sportivă, structurile sportive cu care aceştia au încheiate contracte de activitate sportivă sunt cele care depun, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Sumele aferente se virează în contul structurii sportive, iar plata indemnizației se realizează către acestea către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

Şi această indemnizaţie este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale  şi de sănătate, asemenea celei acordate altor profesioniști, calculul, declararea şi plata urmând a fi reglementate prin prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice.

Cererea şi documentele prevăzute se transmit la agenţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă.

 

c. Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei) în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

 Încă de la început trebuie semnalizată limitarea severă la care sunt supuse aceste persoane şi anume acordarea indemnizaţiei doar dacă în situaţia în care veniturile realizate sunt exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe. Astfel, persoanele care ar realiza venituri şi din alte surse nu sunt eligibile pe această ipoteză legală.

Documentele necesare şi procedura de depunere sunt identice celei aferente altor profesioniști, astfel cum sunt detaliate mai sus, aplicându-se aceleași reguli în privința obligațiilor fiscale aferente şi a termenelor şi condiţiilor de plată. Subliniem însă că, deşi art. IV din OUG nr. 32/2020 prevede aceeași documentație şi procedură pentru solicitarea şi acordarea indemnizației ca şi în cazul altor profesionişti, la art. XV alin. (4) din OUG nr. 30/2020 se prevede şi posibilitatea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială de a solicita documente, fără a se menţiona dacă acestea pot fi diferite de cele enunţate de OUG nr. 30/2020 şi OUG nr. 32/2020.

O prevedere nou introdusă în OUG nr. 30/2020 menţionează că pentru angajaţii încadraţi cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizaţia pe baza documentelor, iar în cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de indemnizaţie în condiţiile aplicabile altor profesionişti, celor care înregistrează venituri din drepturi de autor şi participanţilor la activitatea sportivă. Astfel, dacă personalul nu este încadrat cu contract individual de muncă, acesta, în funcţie de categoria de mai sus în care se încadrează, va beneficia totuși de indemnizație.

 

 1. Durată pentru care se acordă şi cuantumul. Obligaţii fiscale şi calculul contribuţiilor.

Suportarea indemnizației de la bugetul de stat se va realiza doar pe durata stării de urgență. Astfel, dacă aceasta nu va fi prelungită se va acorda doar pentru perioada de la suspendarea contractului individual de muncă / întreruperea activităţii şi până la 14 aprilie 2020, inclusiv. Perioada poate fi mai mică, dacă starea de urgenţă va fi ridicată sau dacă angajatorul va relua anterior acestui moment activitatea cu angajații al căror contract individual de muncă a fost suspendat. Asemenea este situaţia şi în cazul celorlalţi beneficiari vizaţi, în măsura în care reiau activitatea anterior încetării stării de urgenţă.

Cuantumul maxim al indemnizaţiei suportate va fi de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, acesta fiind stabilit actualmente la suma de 5.429 lei. În privinţa salariaţilor, noua formă a OUG nr. 30/2020 aduce precizarea că în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Codul muncii. Această situaţie vizează acei angajaţi care sunt încadraţi cu o remuneraţie superioară salariului mediu brut şi pentru care indemnizația achitată de la bugetul de stat nu acoperă integral procentajul de 75% prevăzut de art. 53 alin. (1) din Codul muncii. Subliniem că deşi prin OUG nr. 30/2020 pare a se contura o facultate a angajatorului, art. 53 alin. (1) din Codul muncii instituie o obligaţie în sarcina acestuia în ceea ce priveşte cuantumul indemnizaţiei datorate salariatului cu contractul individual de muncă suspendat conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Trebuie subliniat că această sumă este supusă contribuţiilor obligatorii C.A.S. şi C.A.S.S. şi impozitului pe venit, dar nu se impune contribuţia asiguratorie pentru muncă conform art. 2205 din Codul fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Suplimentar, s-au adus şi următoarele precizări prin ultimele modificări ale OUG nr. 30/2020:

+ pe durata stării de urgenţă, perioada în care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Codul fiscal, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada stării de urgenţă.

+ În situaţia în care stagiul de cotizare realizat în condiţiile de mai sus este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.

 

 1. Condiţii particulare şi paşi procedurali specifici angajatorilor.

Spre deosebire de sistemul care părea a fi instituit iniţial de OUG nr. 30/2020 şi care presupunea plata indemnizaţiei direct de către angajatori, urmând ca aceştia să beneficieze de rambursare de la bugetul de stat, actualul mecanism se prezintă diferit: angajatorii sunt cei care încasează direct de la bugetul de stat indemnizația, urmând a efectua plata către salariați. 

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declarație pe proprie răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat ulterior Monitorul Oficial. Aceste modele nu sunt publicate la data prezentului material, dar semnalăm că în funcţie de conţinutul acestora se mai pot impune precizări suplimentare faţă de cele deja expuse (spre exemplu, ar fi de dorit ca în cuprinsul acestora să se detalieze informațiile cu privire la care angajatorii îşi asumă răspunderea şi atestă veridicitatea, la acest moment nefiind determinate precis, iar răspunderea asumată este una de natură penală inclusiv).

Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele indicate mai sus.

Documentele prevăzute se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale, în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar angajatorii au obligația de a vira salariatului aceste sume în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea lor.

 

 1. Mențiuni generale privind semnarea documentelor necesare obținerii indemnizației.

Deşi OUG nr. 30/2020 prevede doar transmiterea prin mijloace electronice a documentelor semnate şi necesare obținerii indemnizației, iar prin OUG nr. 32/2020 au fost prevăzute o serie de acte care se transmit şi eliberează electronic în contextul stării de urgenţă, nu există menţiuni exprese privind modalitatea de semnare a documentelor enunţate mai sus.

Conform unor afirmații publice ale reprezentanților autorităților, s-a optat pentru neindicarea expresă a formei în care se pot semna documentele, tocmai pentru ca destinatarii lor să aibă opţiunea de a alege modalitatea pe care o impun solicitanților. Astfel, este posibil ca unele autorităţi să accepte documentele semnate olograf şi transmise în format scanat, iar altele să impună aplicarea unei semnături electronice calificate, în condițiile Legii nr. 455/2001.

Indiferent de variantă, întrucât documentele sunt asumate pe proprie răspundere de către reprezentanții legali ai angajatorilor / structurilor sportive sau chiar de către solicitanți (alți profesioniști, cei care obțin venituri din drepturi de autor), opinăm că acestea pot fi semnate doar de aceste persoane, nu de mandatari sau alţi împuterniciţi.

_______________________________________

TEXT INIȚIAL

1. Domeniul de incidenţă – angajatorii vizaţii.

Spre deosebire de condiţiile vehiculate (la data redactării prezentului material nu există încă o reglementare în vigoare privind procedura de obţinere a certificatului de stare de urgenţă) în privința categoriile de entități care se „califică” direct pentru eliberarea certificatului de stare de urgență (transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.) OUG nr. 30/2020 împarte angajatorii în două categorii:

 1. Cei care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii. Aici se încadreză expres acele domenii vizate de Ordonanţa Militară nr. 1/2020 şi Ordonanţa Militară nr. 2/2020: (i) activitate de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice (cu excepţia celor care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, “room-service” sau livrare la client), (ii) activități culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise, (iii) organizarea de evenimente (de orice tip) care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise, (iv) activitatea cabinetelor stomatologice sau (v) activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici (cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie).

  Regula care poate fi dedusă de aici e aceea a întreruperii totale sau parţiale a activităţii în baza unei decizii a autorităţilor publice. Astfel, lista de mai sus se poate completa în funcţie de măsurile restrictive care se vor mai lua în perioada următoare. 

 2. Cei care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. În privinţa acestora nu se menţionează condiţii specifice privind obiectul de activitate, astfel că sunt potenţial vizate toate domeniile de activitate. Condiţii suplimentare sunt instituite în privinţa acestui tip de angajator, în special cea a diminuării încasărilor. În privinţa celor din prima categorie nu există condiţia diminuării încasărilor!

De asemenea, OUG nr. 30/2020 nu deosebește în privința formei de organizare a angajatorului, astfel că acesta poate fi o societate organizată ca S.R.L., S.A. etc. sau o persoană juridică fără scop patrimonial (asociaţie sau fundaţie).

2. Situaţia contractelor de muncă – angajaţii vizaţi.

Deşi mediul de afaceri a solicitat Guvernului măsuri de susţinere şi a angajatorilor care continuă activitatea prin intermediul salariaţiilor care urmează a lucra de la domiciliu / în regim de telemuncă, forma actuală a OUG nr. 30/2020 prevede plata indemnizaţiei doar pentru acei angajaţii care au contractul individual de muncă suspendat. Astfel, pentru salariaţii care continuă să lucreze de la domiciliu / în regim de telemuncă, nu va exista sprijin pentru plata remuneraţiei acestora.

Se încadrează acei salariaţi care au contractul individual de muncă suspendat, din iniţiativa angajatorului (decizie unilaterală), pe motivul prevăzut de art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii – în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Acest temei trebuie să se regăsească şi REVISAL. Alt temei sau formă de suspendare (cum ar fi prin acordul părţilor) nu este eligibil din această perspectivă.

În situaţia angajatorilor care au întreruptă activitatea în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente nu există o limită a numărului de angajaţi pentru care se poate suporta indemnizaţia, dar în privinţa celorlalţi angajatori aceştia pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței.

Conform OUG nr. 30/2020, facilităţile se recunosc şi altor persoane, însă cu alte limitări. Astfel, sunt vizaţi şi :

 1. Alţi profesionişti (PFA, II, IF, etc.), astfel cum sunt reglementaţi de Codul civil, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020. Aceasta este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor în condiţiile prevăzute de Codul fiscal.

  Subliniem că în privinţa acestora e necesar ca activitatea lor să fie vizată direct de o decizie de emisă de autorităţile publice, nefiind suficientă o reducere a activităţii pe fondul efectelor epidemiei COVID-19.

 2. Participanți la activitatea sportivă menţionaţi la art. 671 alin. (1) lit. a) – c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/200 (sportivi, antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători). În privinţa acestora trebuie s existe o suspendare temporară a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2. Pentru aceste persoane indemnizaţia este de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut pentru 2020

3. Durată pentru care se acordă şi cuantumul.

Suportarea indemnizației de la bugetul de stat se va realiza doar pe durata stării de urgență. Astfel, dacă aceasta nu va fi prelungită se va acorda doar pentru perioada de la suspendarea contractului individual de muncă şi până la 14 aprilie 2020, inclusiv. Perioada fi mai mică şi dacă starea de urgenţă va fi ridicată sau dacă angajatorul va relua anterior acestui moment activitatea cu angajații al căror contract individual de muncă a fost suspendat.

Cuantumul maxim al indemnizaţiei suportate va fi de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, acesta fiind stabilit actualmente la suma de 5.429 lei.

Trebuie subliniat că această sumă este supusă contribuţiilor obligatorii C.A.S. şi C.A.S.S. şi impozitului pe venit, dar nu se impune contribuţia asiguratorie pentru muncă conform art. 2205 di Codul fiscal.

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

4. Condiţii particulare şi paşi procedurali.

În situaţia angajatorilor care au întreruptă activitatea în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente se impune obţinerea certificatului de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Deşi din relaţiile obţinute de noi, urma ca această procedură şi website-ul dedicat urmau să fie disponibile vineri, 20.03.2020, până acum tot nu sunt în vigoare.

În situaţia angajatorilor care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor, se impune furnizarea unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal (conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale ordonanţei), însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3). Cererea se depune prin poştă electronică.

Documentele solicitate se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata indemnizației se face se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Acest material va fi actualizat în funcție de poziția și eventualele actualizări/modificări aduse de autoritățile în domeniu (conform declarațiilor oficiale vor urma clarificări/completări/etc. printr-o Ordonanță de Urgență)