Noi facilitați fiscale – OUG 48/2020

În Monitorul Oficial nr. 319/16.04.2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, act normativ adoptat în contextul epidemiei COVID-19. În materialul de faţă prezentăm o serie dintre acestea, în special cele care ar avea un impact asupra unui număr considerabil de persoane şi companii (nu sunt expuse acele măsuri, modificări sau completări cum ar fi cele privind regimul alcoolului etilic, impozitarea şi valorificarea acestuia, cele privind băuturile alcoolice sau cele privind produsele energetice).

Trebuie avut în vedere că situaţia fiecărei societăţi sau pesoane fizice prezintă particularităţi, astfel că, pentru a determina impactul concret asupra fiecăreia, se recomandă o analiză detaliată, de la caz la caz, cele prezentate mai jos fiind o prezentare generică.

 

 

SITUAŢIILE FINANCIARE. TERMEN DE DEPUNERE.

 1. Pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

 

SPONSORIZĂRI.

 1. Facilităţile fiscale recunoscute întreprinderilor care care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se aplică şi pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, către instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale în mod obişnuit.

 

EXCLUDERI DE LA IMPOZIT PE VENIT.

 1. Se includ în rândul veniturilor scutite de impozit pe venit avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii. Asemenea venituri nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale.

 

EXCLUDERI DE LA FACILITĂȚI FISCALE.

 1. Pe perioada stării de urgenţă, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 şi cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilităţi fiscale (cum ar fi scutire de impozit, contribuţie de asigurări sociale sau contribuţie de asigurări sociale de sănătate). Acest text nu diferenţiază în funcţie de situaţia fiecărui beneficiar, iar excluderea se aplică indemnizaţiilor acordate din bugetul de asigurări pentru şomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

 

TVA. AMÂNĂRI ŞI RESTITUIRI.

 1. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care importă medicamente, echipamente de protecţie şi maşini de producţie măşti de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă.
 2. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanţi, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă. Beneficiază de aceste facilităţi numai importatorii care deţin autorizaţie de utilizator final conform prevederilor titlului VIII «Accize şi alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, valabilă la data importului.

 

Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale este detaliată în anexa la OUG nr. 48/2020.

 

Taxa aferentă importurilor de mai sus, realizate în cursul perioadei fiscale, se evidenţiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Codul fiscal, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 297-301 din Codul fiscal.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 169 Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

 

Nu se aplică aceste facilităţi în următoarele situaţii:

 1. a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare OUG nr. 48/2020 a fost începută inspecția fiscală în vederea soluţionării acestora;
 2. b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi potrivit Ordinul nr. 609/2016, care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care: (i)contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni; (ii)organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite; (iii)pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
 3. c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de alţi contribuabili decât cei de mai sus care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care: (i)contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni; (ii)organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite; (iii)pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale; (iv)contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA; (v)soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

 

Pentru sumele rambursate în conformitate cu OUG nr. 48/2020, inspecţia fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.

 

Asemenea facilităţi se aplică doar pe durata stării de urgenţă şi încă 30 de zile de la încetarea acesteia.

 

JOCURI DE NOROC.

 1. În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, ale căror licenţe de organizare a jocurilor de noroc sau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidenţa 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 (valabilitatea licențelor sau autorizaţiilor se prelungeşte pe durata stării de urgenţă), pot formula cereri pentru reautorizare până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate.

 

Pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale se suspendă. Pentru acestea nu se aplică sancţiunile prevăzute de OUG nr. 77/2009 referitoare la neplata taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate.

 

Operatorii de jocuri de noroc, care beneficiază de suspendarea plăților indicate mai sus, nu datorează taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate.

 

HOTELURI, RESTAURANTE, BARURI ŞI SERVICII SIMILARE.

 1. Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 [care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante“, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente“, 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor“.], pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

 

În acest sens, aceştia recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

 

Impozitul astfel rezultat se declară şi achită conform regulilor stabilite de Legea nr. 170/2016 (cum ar fi până la data de 25 inclusiv a lunii următoare).

 

Pentru a beneficia de aceste facilității contribuabilii vizați trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: (a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi (b) nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

ACHITAREA CREANȚELOR FISCALE EȘALONATE LA PLATĂ. SUSPENDAREA ŞI RELUAREA EXECUTĂRII SILITE ŞI A PRESCRIPȚIEI ÎN MATERIE FISCALĂ.

 1. Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate pe durata stării de urgenţă şi încă 30 de zile ulterior încetării acesteia nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului indicat anterior (stare de urgenţă + 30 de zile), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

 

Pe durata stării de urgenţă şi încă 30 de zile ulterior încetării acesteia, condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor de plată prevăzute de art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se suspendă.

 

Dobânzile şi penalităţile care nu se datorează conform OUG nr. 48/2020, nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

 

OUG nr. 48/2020 prevede şi o serie de condiţii particulare în funcţie de momentul la care se împlinește termenul pentru care a avut loc eșalonarea plăţii, astfel că o analiză atentă a situației fiecărui contribuabil se impune de la speță la speță.

 

 1. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni.

 

 1. Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se suspendă sau nu încep să curgă pe durata stării de urgenţă şi încă 30 de zile ulterior încetării acesteia.

 

 

   Av. Septimiu Oprea, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi