Procedura de înființare a unei asociații

Succint, expunem detaliile, actele și pașii pentru înființarea unei asociații:

 

 1. Asociația este constituită din 3 sau mai multe persoane.
 2. Aceasta dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în a cărei circumscripție asociația își are sediul.
 3. Este necesară rezervarea denumirii asociației – se realizează printr-o cerere adresată Ministerului Justiției și trebuie achitată o taxă de 36 de lei la trezorerie. Dacă denumirea este într-o limbă străină, la această cerere trebuie atașată și o traducere legalizată. Termenul de soluționare de către Minister este de 5 zile de la primirea cererii, la care se adaugă termenele de comunicare prin poștă a cererii și a răspunsului la cerere. Cererea de rezervare a denumirii se poate transmite și prin e-mail.

     4. Statutul va cuprinde:

  • datele de identificare ale membrilor asociați;
  • exprimarea voinței de asociere;
  • scopul și obiectivele asociației;
  • denumirea asociației;
  • sediul asociației;
  • durata de funcționare – pe termen determinat (precizat în mod expres) sau pe termen nedeterminat;
  • patrimoniul inițial al asociației și în ce constă acesta (aporturi în bani sau în natură);
  • componența Consiliului Director al asociației – indicarea nominală a membrilor acestuia, a datelor de identificare ale acestora și denumirea funcțiilor ocupate de membrii Consiliului Director. În Consiliul Director pot fi incluși și persoane din afara asociației în limita a cel mult 1/3 din componența sa;
  • persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;
  • modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;
  • drepturile și obligațiile asociaților;
  • categoriile de resurse ale asociației;
  • atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;
  • destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației;
  • semnăturile membrilor asociați.
 1. Documentele necesare pentru înregistrare:
  • cererea de dobândire a personalității juridice;
  • taxă judiciară de timbru de 100 de lei (în original);
  • statutul asociației – prin act sub semnătură privată/act autentic/act atestat de avocat (în original, în cel puțin 2 exemplare);
  • rezervarea de denumire (în original);
  • dovada sediului – contract de închiriere/comodat (în copie certificată pentru conformitate cu originalul) și extras de informare de carte funciară;
  • dovada privind patrimoniul inițial (în original)– se prevede obligativitatea dovezii doar pentru aporturi în natură constând în bunuri imobile (în acest caz statutul trebuie încheiat în formă autentică), dar recomandăm dovada patrimoniului inițial și atunci când aportul este în bani sau bunuri mobile. Nu se mai prevede minimul de 200 de lei;
  • copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de identitate ale membrilor asociați/membrilor consiliului director;
  • cazierele fiscale ale persoanelor prevăzute la pct. 7) (în original sau în format electronic, obținut din Spațiul Privat Virtual, serviciu gratuit, cu acces permanent de pe site-ul ANAF);
  • suport magnetic – CD – cuprinzând statutul asociației în format word și pdf.

Documentele prezentate mai sus sunt cele solicitate de unele instanțe. Prin urmare, vă recomandăm să solicitați informații privind documentele necesare de la instanța competentă în cazul particular al dvs.

!!Nu mai trebuie depusă declarație pe propria răspundere privind beneficiarii reali ai asociației dacă asociația este constituită/condusă doar de persoane fizice!!

 1. După înregistrarea cererii la judecătorie se va stabili un termen de judecată în aproximativ două – patru săptămâni de la momentul înregistrării. După admiterea cererii, încheierea instanței se va comunica la adresa indicată în cererea de dobândire a personalității juridice de către asociație. Încheierea rămâne definitivă în termen de 5 zile de la comunicare, dacă nu se formulează apel. Menționăm că încheierea se comunică și parchetului de pe lângă instanța sesizată, împreună cu o copie de pe statutul asociației.
 2. După rămânerea definitivă a încheierii instanței se vor solicita: o copie legalizată cu mențiunea definitivă după încheierea de admitere a cererii (taxă judiciară de timbru de 5 lei), certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor (taxă judiciară de timbru de 1 leu) și extras privind asociația din registrul asociațiilor și fundațiilor (taxă judiciară de timbru de 6 lei) – taxele indicate sunt cele practicate în luna august 2021.

 

Sursa foto: unsplash.com

 

Alexandra Mihailă – CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi