Procedura înregistrării unei mărci naționale

 

Explicăm, pe scurt, pașii ce trebuie parcurși pentru înregistrarea unei mărci naționale:

 1. Cererea de înregistrare a mărcii se depune la OSIM și trebuie să cuprindă:
 • solicitarea explicită a înregistrării mărcii;
 • datele de identificare a solicitantului și, după caz, a mandatarului;
 • o reprezentare a mărcii care să asigure distingerea produselor sau serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi;
 • lista produselor și/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
 • dovada achitării taxei de depunere și de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.

 

Suplimentar elementelor prevăzute la pct. 1)-5), cererea de înregistrare trebuie să cuprindă și următoarele mențiuni:

 • culoarea sau culorile revendicate ca element distinctiv al mărcii;
 • tipul mărcii, dacă aceasta este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;
 • transliterarea sau o traducere a mărcii ori a unor alte elemente ale mărcii, atunci când marca este compusă în tot sau în parte din alte caractere decât cele latine ori din alte cifre decât cele arabe sau romane sau dintr-unul ori mai multe cuvinte într-o altă limbă decât limba română;
 • produsele și serviciile pentru care se solicită protecția mărcii trebuie indicate cu suficientă claritate și precizie pentru a putea fi determinată întinderea protecției solicitate și se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de Clasificarea de la Nisa.

 

 1. Cererea de înregistrare a mărcii se poate depune astfel:
 • direct şi cu confirmare de primire la Registratura generală a OSIM;
 • prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire;
 • pe cale electronică, on-line pe pagina de internet a OSIM.

 

 1. Procedura de soluționare:
 • solicitantul va comunica dovada achitării taxei de examinare a cererii cel târziu în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la OSIM, în caz contrar considerându-se că solicitantul a renunțat la înregistrare și cererea fiind respinsă.
 • în termen de 7 zile de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă aceasta conține toate elementele și, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii. În caz contrar, OSIM va notifica solicitantului elementele care lipsesc, acesta având obligația de a completa cererea în termen de cel mult 30 de zile. Data la care solicitantul completează cererea, în interiorul termenului de 30 de zile, reprezintă data depozitului reglementar, iar nerespectarea termenului acordat atrage respingerea cererii.
 • cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică în format electronic, într-un termen de maximum 7 zile, dacă îndeplinește și condițiile speciale, în caz contrar fiind obligatorie notificarea și completarea cererii în condițiile arătate la pct. 2). Se prevede în mod expres că cererile de înregistrare a unor mărci vădit contrare ordinii publice sau bunelor moravuri nu se publică.
 • de la momentul publicării cererii curge termenul de 2 luni pentru formularea observațiilor pentru motive absolute de refuz, de către orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii.
 • urmează apoi examinarea pe fond a cererii de OSIM care poate hotărî, în termen de maximum 6 luni de la publicarea cererii, admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii. Nerespectarea termenului de 6 luni duce la restituirea taxelor percepute.
 • dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de 30 de zile în care acesta își poate prezenta punctul de vedere ori își poate retrage cererea. Termenul de 30 zile poate fi prelungit cu încă alte 30 de zile, însă numai la cererea solicitantului și sub rezerva achitării taxei prevăzute de lege. La expirarea termenului, OSIM va decide, după caz, admiterea cererii de înregistrare a mărcii, respingerea acesteia sau va lua act de retragerea cererii. Cererea de înregistrare admisă va fi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în vederea formulării opozițiilor.
 • OSIM înscrie în Registrul mărcilor mărcile admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare a mărcii și eliberează certificatul de înregistrare, după achitarea taxei legale, în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. Procedura este considerată încheiată la data la care, după caz, nu se mai pot formula opoziții, opoziția a rămas definitivă sau opoziția a fost retrasă.
 • Valabilitatea mărcilor înregistrate este de 10 ani, înainte cu cel puțin 6 luni se poate formula și trimite cerere de reînnoire, împreună cu taxa prevăzută de lege.

 

Procedura de înregistrare durează aproximativ 9 – 10 luni dacă nu se formulează opoziții la înregistrarea mărcii.

 1. Cuantumul taxelor:
 • depunerea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective şi de certificare – odată cu depunerea cererii – 49 de lei.
 • publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului naţional reglementar – odată cu depunerea cererii:
      • alb-negru – 146 de lei;
      • color – 487 de lei.
 • examinarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale – odată cu depunerea cererii sau în cel mult 30 de zile de la depunerea acesteia:
   • pentru o clasă de produse sau servicii:
      • alb-negru – 536 de lei;
      • color – 925 de lei.
   • pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii – 243 de lei.
   • suplimentar, pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială – 146 de lei.
 • eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii – 30 zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare – 243 de lei.
 • reînnoirea mărcii – odată cu depunerea cererii de reînnoire:
   • pentru o clasă de produse sau servicii:
      • alb-negru – 584 de lei;
      • color – 974 de lei.
   • pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii – 243 de lei.
   • suplimentar, pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială – 146 de lei.

 

 1. Pentru alegerea claselor de produse sau servicii, recomandăm consultarea documentului privind Clasificarea de la Nisa:

https://osim.ro/wp-content/uploads/MarciIndicatiiGeografice/Clasificarea-Nisa-editia-a-11-a-2020.pdf

 

Taxele menționate în prezentul articol sunt publicate pe site-ul OSIM, valabile de la data de 01.01.2021.

Sursa foto: unsplash.com

 

Alexandra Mihailă – CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi