OUG nr. 69 și 70 din 2020

Urmare a publicării OUG nr. 69/2020 în Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020 şi a OUG nr. 70/2020 în Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020 au fost introduse o serie de noi măsuri, facilităţi şi modificări legislative cu impact pe plan fiscal, financiar, economic, al muncii, social, dar şi în privința valabilităţii unor documente şi a interacțiunii cu unele autorităţi / instisuţii publice. În continuare vă prezentăm o parte din acestea, fiind disponibili la datele de contact uzuale pentru detalieri suplimentare.

 

I. Măsuri şi Facilităţi de Ordin Fiscal și Financiar.

 

 1. Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual, din contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi din contribuţia de asigurări sociale. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

 

 1. Prelungirea termenului de depunere a declarației unice până în 30.06.2020 şi acordarea unor bonificaţii pentru plata, până la această dată a impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019. Bonificaţia este de 5%, iar în situaţia în care declaraţia se depune prin mijloace electronice, se adaugă încă o bonificaţie de 5%. Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

 

 1. Sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator, pentru perioada stării de urgenţă pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfăşurării de activităţi care presupun contact direct cu cetăţenii şi sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementate de Codul fiscal. Beneficiarii şi activităţile desfăşurate de către acestea care presupun contact direct cu cetăţenii se stabilesc prin decizia angajatorului la care îşi desfăşoară activitatea.

 

 1. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice de către alte persoane fizice sau juridice, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

 

 1. Începând cu intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2020 şi până la data de 31 august 2020, calculul și plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

 

 1. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

 

 1. Anularea unor obligaţii accesorii pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice. Se au în vedere accesoriile unor obligații bugetare principale restante până la data de 31.03.2020, în special accesoriile celor aferente următoarelor:

 

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020;

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv: a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv; b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 

 1. Indemnizaţiile reglementate de OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în privința salariaților, a altor profesioniști, a participanților la activitatea sportivă, a persoanelor care înregistrează venituri exclusiv din drepturi de autor, a avocaților și a persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, se vor acorda şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile.

 

Aceste indemnizații nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

 

 1. Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările către asociaţii şi fundaţii legal constituite, de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19 efectuate până la data de 1 septembrie 2020. Sunt vizate doar acele echipamente, medicamente, dispozitive etc. care sunt menționate în anexa nr. 2 a OUG nr. 70/2020.

 

Scutirea se aplică doar cu condiţia ca bunurile achiziţionate de asociaţii/fundaţii să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie donate altor entităţi care le folosesc pentru combaterea COVID-19. Nerespectarea destinaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat la achiziţia bunurilor.

 

 1. Prin modificări aduse OUG nr. 37/2020 s-au schimbat condițiile și termenele în care se poate obține facilități pentru plata creditelor bancare, în special suspendarea plăților. Astfel, cererea debitorilor se poate depune până în 15.06.2020, iar, în privința debitorilor persoane juridice, se impune existența unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate.

 

În acest context s-a prelungit și termenul până la care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, acesta fiind extins până la 15.06.2020. Mai mult, condițiile de eliberare au fost adaptate noului context, astfel încât perioada în care se înregistrează diminuarea încasărilor sau a veniturilor să vizeze lunile martie, aprilie sau mai 2020.

 

II. Măsuri în domeniul Muncii și al Protecției Sociale.

 

 1. Pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj.

 

 1. Perioada stării de urgenţă şi perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii pentru care angajatorii nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform Codului fiscal, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

 

 1. Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a OUG nr. 70/2020 se află în concediu şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copiilor şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului cu handicap sau în concediu şi plata indemnizaţiei de acomodare pentru copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, inclusiv în prelungirea prevăzută de OUG nr. 32/2020 şi de OUG nr. 59/2020, se prelungeşte acordarea drepturilor până la data de 31 mai 2020.

 

 1. De la sistarea stării de urgență și până în 31.05.2020 persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj conform Legii nr. 76/2002 nu mai trebuie să se prezinte lunar la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă.

 

 1. Prin derogare de la art. 118 alin. (1) din Codul muncii, angajatorii, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi au obligaţia de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore. Programul de muncă individualizat şi modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul adiţional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituţiei sau autorităţii publice, după caz.

 

III. Măsuri privind prelungirea valabilității unor documente.

 

 1. Valabilitatea următoarelor documente se menţine pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă: a) certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap eliberate de comisia pentru protecţia copilului; b) certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; c) atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecţia copilului; d) atestatele de persoană sau familie aptă să adopte eliberate de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 

 1. Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective se menţine pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

 

 1. Documentele utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care expiră până la data de 30 septembrie 2020 îşi menţin valabilitatea în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

 1. Cu excepția situațiilor când se prevede în mod contrar, valabilitatea documentelor, eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, se menţine pe toată durata stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Acest termen se aplică și pentru pentru actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgenţă.

 

 1. În cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulaţie, se menţine numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din OUG nr. 195/2002, pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceleaşi perioade se menţine şi valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie, precum şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din OUG nr. 195/2002.

 

 1. Pe durata stării de urgenţă şi pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, instituţiile şi autorităţile publice care solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original şi/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

 

IV. Măsuri privind interacțiunea cu unele autorități / instituții publice și prelungirea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real.

 

 1. În relația cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru o perioadă de 6 luni de la încetarea stării de urgență, o serie de proceduri și documente pot fi parcurse / depuse în condiții mai facile și care minimizează interacțiunea fizică. Astfel, în acest interval:

 

 • activitatea oficiului registrului comerţului se derulează în principal prin mijloace electronice şi prin corespondenţă, iar programul cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracţionat în două intervale orare.

 

 • declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului.

 

 • specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului.

 

 1. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 se prelungeşte până la 1 noiembrie 2020. În acest interval declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia privind beneficiarul real poate fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerţului.

 

V. Măsuri privind consumatorii care au achiziționat bilete la evenimente și festivaluri.

 

 1. Prin excepţie de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este acesta reglementat de OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru evenimentele şi festivalurile ce urmau a fi susţinute în perioada 8 martie – 30 septembrie 2020, sau în perioada în care se suspendă dreptul de organizare a evenimentelor şi festivalurilor, dacă această dată depăşeşte intervalul anterior menţionat, urmează să se aplice următoarele reguli:

 

a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziţionat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăşi data de 30 septembrie 2021.

b) în cazul anulării evenimentului sau festivalului sau în cazul imposibilităţii folosirii biletului de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat, comunicat de către organizator.

c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii până cel târziu la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.

 

Av. Septimiu Oprea, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi