UPDATE: 31.03.2020 – CERTIFICAT SITUAȚIE DE URGENȚĂ

UPDATE 31.03.2020

În Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020 a fost publicată OUG nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. O parte din modificări vizează situația indemnizației acordate salariaților entităților care au pe durata stării de urgenţă, reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Noile modificări au relevanţă şi în contextul Certificatului pentru Situaţii de Urgenţă eliberată de MEEMA prin intermediul http://prevenire.gov.ro, în special în sensul că nu se mai impune angajatorilor deținerea unui asemenea certificat pentru a fi suportată de stat indemnizația acordată salariaților.

Conform formei actuale a OUG nr. 30/2020, nu mai există diferențiere între (a) angajatori care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii şi cărora li se solicita CSU și (b) cei care reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei şi nu au capacitatea financiară de plată a tuturor salariilor angajaților lor, fiind un singur regim juridic aplicabil tuturor entităților care au angajați cu contract individual de muncă.

__________________________________________________________________

UPDATE 25.03.2020

În Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020 a fost publicat Ordinul MEEMA privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Spre deosebire de condițiile vehiculate anterior, regăsite în proiecte de Hotărâri de Guvern și tratate în materiale anterioare, procedura actuală se prezintă una ca fiind simplificată, însă cu unele lipsuri în claritate.

1. Solicitanții.

Conform art. 1 alin. (2) din Ordin, solicitant poate fi un operator economic îndreptățit la măsuri economice și fiscal-bugetare prevăzute de OUG nr. 29/2020, de OUG nr. 30/2020 sau de alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.

Astfel, se poate solicita certificatul de persoane juridice cu scop patrimonial (companii de tip SRL, SA etc.) sau cu scop nepatrimonial (asociații, fundații etc.). Întrucât prin ordonanțele menționate se face trimitere indirect și la entități de tip PFA, II, IF sau alți liberi profesioniști, se poate deduce rezonabil că și acestea pot fi solicitanți al unui astfel de certificat.

2.Tipurile certificatelor de situații de urgență și destinația acestora.

Se vor elibera 2 tipuri de certificate, în forme diferite, conform modelelor redate în anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Ordinului:

Certificat TIP 1 (ALBASTRU), destinat operatorilor economici care, pe baza declarației pe proprie răspundere, atestă întreruperea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate.

Aici se încadrează expres acele domenii vizate de Ordonanţa Militară nr. 1/2020 şi Ordonanţa Militară nr. 2/2020, cu precizările și completările ulterioare din Ordonanța Militară nr. 3/2020: (i) activitate de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice (cu excepția celor care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, “room-service” sau livrare la client), (ii) activități culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise, (iii) organizarea de evenimente (de orice tip) care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise (în contextul Ordonanței Militare nr. 3/2020 această limitare este și mai drastică, fiind interzise deplasări sau activități care nu se încadrează în rândul celor expres permise), (iv) activitatea cabinetelor stomatologice (cu excepția situațiilor de urgență medicală) sau (v) activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici (cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice, a serviciilor de curățătorie, vânzarea produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului și vânzarea produselor şi serviciilor de optică medicală.)

Fiindcă ordinul prevede că se au în vedere doar acele limitării / restricții dispuse de autoritățile publice pe durata stării de urgență pot exista discuții cu privire la acele măsuri de limitare a activităților publice care au fost adoptate anterior decretării stării de urgență (limitarea numărului de participanți la evenimente publice). Însă asemenea limitări / restricții au fost „preluate” şi extinse prin Ordonanțele Militare emise după instituirea stării de urgență, astfel că există măsuri de limitare / restricții ulterior decretării stării de urgenţă.

Certificat TIP 2 (GALBEN), destinat operatorilor economici care, pe baza declarației pe proprie răspundere, atestă o scădere a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Reglementarea a două tipuri distincte de certificate de situații de urgență este discutabilă în contextul în care, prin reglementările excepționale emise anterior (Decretul nr. 195/2020, OUG nr. 29/2020 sau OUG nr. 30/2020), nu se fac asemenea diferențieri. Mai mult, art. XI alin. (2) lit. b) din OUG nr. 30/2020 nu impune obținerea unui asemenea certificat pentru acei operatori care solicită plata indemnizației de șomaj tehnic pentru cel mult 75% din angajații şi care şi-au redus activitatea ca urmare a epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea de a achita salariile tuturor angajaților.

Conform art. 4 din Ordin un solicitant poate cerere eliberarea unui singur tip de certificat, iar acesta poate fi folosit în relația cu autoritățile publice pentru obținerea facilităților / măsurilor de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii. Trebuie subliniat că prin acest Ordin nu se pune automat semnul egalității între deținerea unui asemenea certificat şi incidența forţei majore sau a cazului fortuit în relațiile contractuale dintre entități private, situația urmând a fi apreciată de la caz la caz. Această situaţie se datorează în special reglementării din art. X alin. (3) teza finală din OUG nr. 29/2020 conform căruia „Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.” Această menţiune vine tocmai după ce, în prima parte a textului, se menţionează că un asemenea certificat de situație de urgență ar dovedi incidența forței majore reprezentată de o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu virusul SARS CoV-2, acţiune care a afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii.

3.Procedură de obținere. Documente necesare. Eliberare şi Condiții de Valabilitate. Mențiuni speciale.

Cererea se depune exclusiv online prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea se dace automat, în format electronic, după validarea cererii de către sistem. Această platformă va fi funcțională în termen de 5 zile de la publicarea Ordinului în Monitorul Oficial – art. 12 din Ordin.

Solicitantul va încărca pe platformă următoarele documente:

  1. Datele de identificare. Nu se menționează necesitatea încărcării unor documente care să conțină aceste date, cel puțin în cazul entităților înregistrate la ONRC. La momentul lansării platformei online se vor putea identifica mai clar informațiile solicitate. 
  2. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal prin care acesta atestă că toate informațiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea, respectă legislația în vigoare, raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat mai sus.
  3. Conform art. 6 alin. (2) din Ordin, solicitanții care nu sunt înregistrați la ONRC furnizează alături de informațiile şi documentele de mai sus şi documente privind autorizarea activității. Formularea nu este cea mai fericită fiindcă poate crea confuzii, în special în privința ONG-urilor care nu beneficiază de o autorizație particulară de desfășurare a unei anumite activității (act eliberat de autorități publice) şi nici nu au un document similar unui certificat constatator emis de ONRC în cazul companiilor.

Raportat la forma acestor certificate (Anexele nr. 1 şi 2 la Ordin), dar şi la experiențele anterioare, intuim că se referă la documente privind autorizarea înființării şi funcționării, cum ar fi hotărârea judecătorească de înființare a ONG-urilor, act constitutiv / statut parte integrantă din hotărârea judecătorească etc. În cazul liber profesioniștilor, se pot avea în vedere documente de autorizare emise de organele profesiei. În lipsa unor mențiuni exprese în Ordin, subliniem că cele mai de sus nu au o certitudine, fiind posibil ca prin clarificări ulterioare sau prin cerințele platformei online să se identifice mai bine tipul / natura documentelor solicitate.  

Dacă reprezentantul legal care oferă declarația menționată mai sus nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toată documentația încărcată pe platforma online, inclusiv declarația pe proprie răspundere, să fie semnată electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Conform modelului de declarație anexat la Ordin, aceasta este una pe proprie răspundere, conform art. 326 Cod penal.

Certificatele de acest tip se vor elibera de către MEEMA doar pe durata stării de urgență şi sunt valabile fără semnătură şi ștampilă, verificarea acestora realizându-se prin intermediul aceleiași platforme online, după serie şi număr. Nu se aduc precizări exprese privind durata de valabilitate, dar, raportat la contextul în care se eliberează astfel de certificate, e rezonabil de dedus că se vor aplica pe toată durata stării de urgență (cel puțin pentru cea deja declarată). Sunt utile clarificări suplimentare din partea autorităților publice.

În cadrul unor acțiuni de inspecție şi control desfășurate de organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe proprie răspundere de către solicitanți – art. 11 din Ordin.

În ipoteza identificării unor suspiciuni rezonabile privind obținerea certificatului cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept şi / sau de fapt a solicitantului, se vor sesiza organele competente pentru luarea măsurilor care se impun – art. 12 din Ordin.

Atât în cuprinsul Ordinului, dar şi în modelul de declarație din Anexa nr. 3, se face vorbire despre conformitatea şi legalitatea informațiilor şi documentelor care stau la baza cererii. Nu se indică care ar fi aceste documente, ci se impune ca acestea să fie conforme cu realitatea şi să respecte legislația raportat la tipul de certificat solicitat. Deși facilitează obținerea rapidă a certificatului, procedura actuală impune declaranților asumarea, sub sancțiunea răspunderii penale, legalitatea şi realitatea unor documente nenominalizate.

Sperăm ca prin clarificări ulterioare sau prin modalitatea de organizare a platformei http://prevenire.gov.ro/ să fie lămurite asemenea aspecte, astfel încât lipsa de previzibilitate în reglementare să nu fie interpretată drept o încercare de fraudare din partea solicitanților care actualmente nu beneficiază de linii directoare suficient de clare.

____________________________________________________________________

Text inițial:

În contextul Decretului Preşedintelui din 16.03.2020 și a măsurilor luate ulterior de către Ministerul Afacerilor Interne, se conturează reglementarea situației unor certificate care constată situaţia de urgenţă, astfel că prezentăm o serie de informaţii care pot fi utile.

Acest certificat de situaţie de urgenţă poate fi folosit în activitatea operatorilor economici, în special în relaţia cu autorităţi sau cu parteneri contractuali, cel puţin pentru a dovedi oficial situaţia în care vă aflaţi. Mai mult, conform unui comunicat de presă al Ministerului Muncii (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5839-guvernul-a-stabilit-conditiile-pe-perioada-starii-de-urgenta) asemenea certificate se vor impune şi pentru a beneficia de măsurile de stimulare economică adoptate de Guvern pentru sectorul privat.

Aspecte principale:

+ certificatul se poate solicita doar de către operatorii economici care își desfășoară activitatea în cel puțin unul dintre următoarele sectoare: transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

+ procedura se desfăşoară online, dar încă nu există secţiune pe site-ul Ministerului Economiei. Se va folosi doar semnătura electronică, fiind necesară inclusiv din partea reprezentantului entităţii juridice în privinţa unei declaraţii pe proprie răspundere;

+ se impun o serie de documente doveditoare, inclusiv unele de natură contabilă. Menționăm aici balanța contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării.

+ dacă din documentele furnizate nu se poate deduce scăderea de mai sus, dar operatorul este în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, acesta va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens (spre exemplu, contractele semnate deja, eventuale notificări de la parteneri contractuali, discuţii etc. pe tema amânării îndeplinirii obligaţiilor sau solicitări atipice, justificate doar în situaţii precum cea de faţă)

+ dacă se depun documentele impuse prin procedura de mai jos, certificatul se emite în 5 zile lucrătoare, iar dacă sunt necesare unele suplimentare sau se depun unele diferite, termenul va fi de 20 de zile lucrătoare.

+ se va întocmi și o cerere / declaraţie pe proprie răspundere privind asumarea informațiilor și a documentelor  furnizate.

Informațiile de mai sus nu au caracter definitiv întrucât au la baza proiecte de acte normative și acte normative care încă nu sunt disponibile pe căile oficiale. Pe măsură ce vor apărea informații concrete, vom actualiza postarea.

 

Material redactat de Av. Septimiu Oprea ,

proud member of CĂRĂBAȘ, LUNGU – Societate Civilă de Avocați.