Obligații ale companiilor și ONG-urilor în materie de prevenire și combatere a spălării banilor. Condiții, termene și sancţiuni legale.

Prezentul material conține o serie de informații care tratează o parte din condițiile și termenele specifice obligațiilor noi instituite de Legea nr. 129/2019 în sarcina companiilor (S.R.L., S.A. etc.) și ONG-urilor (Asociații, Fundații etc.), precum şi sancţiunile aplicabile în caz de nerespectare. Subliniem că fiecare situație are specificul său și doar o analiză de caz vă poate oferi o soluție croită nevoilor și intereselor dvs. particulare, materialul de față având doar un caracter informativ general.

Începând cu 21.07.2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și aceasta instituie o serie de obligații și reguli suplimentare celor existente anterior în relația cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.). Pe lângă sarcini de raportare specifice unor anumite categorii profesionale (avocați, notari, consultanți fiscali, contabili, experți contabili etc.), Legea nr. 129/2019 introduce și o definiție particulară a noțiunii de beneficiar real – persoană fizică a cărei identitate trebuie divulgată către O.N.P.C.S.B., prin mijlocirea O.N.R.C. (companii) sau Ministerului Justiţiei (ONG-uri).

Conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 noțiunea de beneficiar real se referă la „orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.” În funcție de entitatea sau construcția juridică avută în vedere, se menționează o serie de criterii adiţionale de determinare a persoanelor fizice care au calitatea de beneficiar real.

 • Beneficiarul real în cazul companiilor.

În privința societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul real este definit ca fiind:

 1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;
 2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 şi prezentul punct.

Astfel, cu excepția unor situații particulare, beneficiarul real în cazul unei companii este considerat ca fiind persoana fizică care, direct sau indirect, deține un drept de control asupra persoanei juridice. Legea nr. 129/2019 instituie şi o prezumţie în sensul că persoana fizică care deţine părţi sociale / acţiuni în procentaj de 25% + 1 (parte socială / acțiune) sau o participaţie de peste 25% la capitalul social (spre exemplu 51 lei la un S.R.L. cu capital social de 200 lei) se încadrează în noţiunea de beneficiar real.

În subsidiar, dacă criteriile anterioare nu produc un rezultat şi au fost efectuate investigaţii suplimentare care nu au condus la identificarea unei anumite persoane conform celorlalte criterii, se consideră că administratorul companiei este beneficiarul real. În cazul societăţilor de tip S.A. organele de administrare pot fi diferite, în funcție de sistemul de administrare: unitar (consiliu de administrație) sau dualist (directorat şi consiliu de supraveghere).

 • Condiţii şi termene de îndeplinire a unor obligații specifice companiilor. Sancțiuni.

Una din obligațiile specifice care trebuie îndeplinită este cea privind declararea identității beneficiarului real în cazul companiilor. Aceasta se face printr-o declaraţie depusă în faţa O.N.R.C., mai exact la oficiul de la sediul companiei. Declarația se poate da într-un format tipizat practicat de O.N.R.C., direct în faţa unui reprezentant desemnat din cadrul instituţiei sau în format autentic în faţa unui notar public.

Pentru companiile care s-au înfiinţat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 aceasta declaraţie a fost impusă la momentul înființări. Pentru cele care erau deja înființate la data intrării în vigoare, s-a impus obligaţia ca o asemenea declaraţie să fie furnizată în termen de 12 luni de la acest moment: 21.07.2020. Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Declarația este una pe proprie răspundere, se dă de către reprezentantul legal al persoanei juridice şi cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali (numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa), precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

În privinţa acestei declarații există obligaţia de actualizare de fiecare dată când intervine o modificare, termenul de complinire fiind de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

În final, trebuie evidențiat că există şi obligația generală ca o asemenea declaraţie să fie depusă anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligaţiei de depunere a declaraţiei (cea anuală şi cea necesare urmare a unor modificări intervenite cu privire la acesta) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale nu se depune declaraţia, la cererea O.N.R.C. se va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

 • Beneficiarul real în cazul ONG-urilor. Condiţii şi termene de îndeplinire a unor obligaţii specifice.

Cu titlu preliminar, trebuie subliniat că Legea nr. 129/2019 omite să reglementeze expres situaţia celei mai răspândite forme de ONG din România, şi anume asociația reglementată de O.G. nr. 26/2000. Aceasta face trimitere expresă doar la noțiunea de fundație, menționând criterii de determinare a beneficiarului real de unde deducem unele aplicabile şi asociaților, cum ar fi:

 1. Persoanele care au înființat entitatea fără scop patrimonial: membrii fondatori;
 2. Persoanele care asigură conducerea organizației: membrii din consiliul director;
 3. Beneficiarii entității fără scop patrimonial sau categoria de persoane în al căror interes principal s-a constituit aceasta;
 4. Orice altă persoană care exercită control în ultimă instanță asupra organizației prin exercitarea directă sau indirectă a drepturilor de proprietate sau prin alte mijloace.  
 • Condiţii şi termene de îndeplinire a unor obligații specifice ONG-urilor. Sancţiuni.

Pentru ONG-urile care s-au înfiinţat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 această declaraţie a fost impusă la momentul înființări. Pentru cele care erau deja înființate la data intrării în vigoare, s-a impus obligaţia ca o asemenea declaraţie să fie furnizată în termen de 12 luni de la acest moment: 21.07.2020. Declaraţia se poate da doar în formă autentică, în faţa unui notar public şi este una pe proprie răspundere.

Suplimentar, în acest termen, asociațiile şi fundațiile sunt obligate să actualizez documentele de constituire (act constitutiv şi statut) cu o serie de date de identificare adiţionale (faţă de cele impuse anterior Legii nr. 129/2019) în privinţa asociaților (membrilor): numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social. Prin modificări aduse de Legea nr. 129/2019 cuprinsului Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, republicată  se instituie şi obligaţia ca asociaţia să aibă în denumire obligatoriu cuvântul „asociaţie”, iar denumirea exprimată într-o limbă străină va trebui să cuprindă şi traducerea în limba română.

Aceste cerinţe se aplică şi ONG-urilor organizate sub forma unei fundaţii.

Dacă aceste obligaţii nu sunt îndeplinite până în 21.07.2020, asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat obligaţiei se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate.

 • ! Tot prin Legea nr. 129/2019 s-au introdus noi prevederi în O.G. nr. 26/2000 conform cărora asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate !

În privinţa declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real există şi obligația generală ca o asemenea declaraţie să fie depusă anual şi ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real. Aceasta se comunică Ministerului Justiţiei şi se dă în formă autentică în faţa unui notar public. În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică.

Declaraţia anuală prevăzută se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie, iar declaraţia actualizată, în cazul unor modificări privind datele de identificare ale beneficiarului real, se depune în termen de 30 zile de la data la care acestea au intervenit.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei anuale sau a celei de actualizare a datelor de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei. Dacă nici după aplicarea acestei amenzi nu se îndeplinesc obligațiilor, se va aplica o nouă amendă contravențională de la 500 lei la 5.000 lei. În cele din urmă, dacă nici în 30 de zile de la comunicarea acestui din urmă proces-verbal de sancţionare nu are loc remdierea situaţiei (comunicarea / actualizarea declarației), se va putea proceda la dizolvarea asociaţiei sau fundației la cererea Ministerului Public sau a oricărei persoane intersate.

Av. Septimiu Oprea, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi