UPDATE 31.03.2020 – Alte măsuri adoptate în contextul pandemic (indemnizații, stimulente, zile libere, drepturi de asistență socială)

UPDATE 31.03.2020

 

Prin OUG nr. 32/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020, se aduc o serie de modificări textului Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, analizată aici https://www.carabaslungu.ro/alte-masuri-adoptate-in-contextul-pandemic/

 

Astfel, vom prezenta punctual noile modificări și completări, pentru a permite o înțelegere cât mai ușoară a cadrului normativ actual privitor la STIMULENTUL DE INSERȚIE, prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (detalierea de mai jos include și modificările din 30 martie 2020).

Stimulentul de 50 % din cuantumul minim al indemnizaţiei de creștere, acordat persoanelor care obțin și venituri supuse impozitului, se menține pentru încă 90 de zile dacă persoana beneficiază de sau se află în una sau mai multe din următoarele situații:

 1. concediu medical şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
 2. concediu medical şi indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 3. concediu medical şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
 4. concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
 5. în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 6. li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situaţiei de urgenţă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

 

După cele 90 de zile, dacă persoana realizează venituri supuse impozitului pe venit, stimulentul de inserţie se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau de 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.

VENITURI 

(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 70, art. 76 alin. (1) şi (2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru persoanele îndreptăţite care realizează venituri din categoriile celor prevăzute la alin. (1), veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare sunt:

a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit şi, după caz, a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;

b) veniturile rezultate după scăderea contribuţiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile și pentru situația unui program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă (cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi), precum şi persoana care a fost numită tutore, care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată — persoanele care se află în situația de mai sus beneficiază de o indemnizație egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizației calculate la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor de mai sus, dar și pentru plata stimulentului de inserție și a indemnizației de 50%, menționată în paragraful anterior, persoanele îndreptăţite transmit agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, prin poşta electronică, documentele doveditoare, astfel :

 • persoanele care deja beneficiau de plata drepturilor expuse anterior, se vor depune, după caz, adeverința eliberată de angajator sau certificatul medical. Dacă persoanele în cauză se află în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului la data instituirii stării de urgenţă, plata acestei indemnizaţii se asigură pe toată durata instituirii stării de urgenţă şi în situaţia în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege, în această perioadă.
 • persoanele care urmează să solicite plata drepturilor vor depune, pe lângă documentele indicate anterior, și documentele prevăzute de art. 13 OUG nr. 111/2010 — acestea fiind:
    • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
    • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul (în situația adopției, a plasamentului, a plasamentului în regim de urgență, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi în situația numirii ca tutore).
    • actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor de 12 luni, în funcție de situația generatoare de drepturi).
    • dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaraţia fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 (venituri definite mai sus), pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
    • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
    • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

 

Persoanele care urmează să solicite plata drepturilor (aferente situațiilor expuse anterior) pot opta între acordarea stimulentului de inserţie sau reîntoarcerea în concediul pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei aferente acestuia. De asemenea, textul modificat în data de 30 martie 2020 arată că acordarea stimulentului de inserţie se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap. Nu în ultimul rând, pentru cei care urmează să solicite plata drepturilor, având și opțiunea alegerii între stimulent și indemnizație, noua ordonanță prevede că persoana îndreptăţită transmite, prin poşta electronică, la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai cererea prevăzută de normele metodologice (Anexa 1) de aplicare a OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

 

Pentru mai multă claritate, am reluat mai jos fiecare din situațiile generatoare de drepturi, stimulente și indemnizații, cu indicarea documentelor ce trebuie depuse pentru a solicita plata drepturilor aferente:

 

 • concediu medical şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

⇒  Certificatul medical sau adeverinţa de la angajator, după caz

 

 • concediu medical şi indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

⇒  Certificatul medical sau adeverinţa de la angajator, după caz

 

 • concediu medical şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;

⇒  Certificatul medical

 

 • concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;

⇒  Adeverința de la angajator.

 

 • în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare și
 • în situația celor cărora li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situaţiei de urgenţă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

⇒  Adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situaţii.

În cazul în care persoana depune declaraţia pe propria răspundere, agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în registrul general de evidenţă a salariaţilor veridicitatea celor declarate.

 

În ceea ce privește Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor ZILE LIBERErinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, modificările aduse prin OUG nr. 32/2020 vizează următoarele aspecte:

 • Majorarea de 75%, acordată suplimentar salariul de bază (în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate de legea nr. 19/2020) pentru:
  • angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică, securitate națională, angajaţii din penitenciare – sume care provin din bugetul de stat;
  • personalul din unităţile sanitare publice şi
  • alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor

Se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.

 • Pentru personalul din unităţile sanitare publice, majorarea se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate (transfer între unităţi ale administraţiei publice).
 • Părinţii ai căror copii sunt înscrişi în unităţile de educaţie antepreşcolară (a căror activitate este suspendată pe perioada stării de urgență) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020.

În ceea ce privește DREPTURILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, au fost reglementate și următoarele aspecte:

 • se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor şi de executare silită, pentru toate drepturile de asistenţă socială (situație care se menține și pentru un termen de 6o de zile de la data încetării situaţiei de urgenţă) ;
 • cererile şi documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi de şomaj se realizează prin poşta electronică.

_____________________________________________________

TEXT INIȚIAL

Pe lângă măsurile deja expuse aici https://www.carabaslungu.ro/somajul-tehnic-facilitatile-financiare-reglementate-de-guvernul-romaniei-in-contextul-pandemiei-covid-19/ și aici https://www.carabaslungu.ro/certificat-situatie-de-urgenta/, ordonanțele de urgență nr. 29 și 30, adoptate luna aceasta, reglementează și alte aspecte de natură economică, fiscal-bugetară, dar și din domeniul protecției sociale.

Astfel, prin OUG nr. 29/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020, se mai prevăd următoarele:

 • Cu privire la plata impozitelor și taxelor locale:
   • Termenul de plată a impozitului pe clădiri, prevăzut de art. 462 alin. 1 din Codul Fiscal, se prelungește până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, păstrându-se bonificația (de 10%, stabilită de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca);
   • Termenul de plată a impozitului pe teren, prevăzut de art. 467 alin. 1 din Codul Fiscal, se prelungește până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, păstrându-se bonificația (de 10%, stabilită de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca);
   • Termenul de plată a impozitului pe mijlocul de transport, prevăzut de art. 472 alin. 1 din Codul Fiscal, se prelungește până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, păstrându-se bonificația (de 10%, stabilită de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca).

 

 • Pe durata stării de urgență și încă 30 de zile după încetarea ei, au fost luate următoarele măsuri fiscale:
   • Pentru obligațiile fiscale scadente după data de 21 martie 2020 nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală (mai mult că se derogă de la prevederile art. 157 alin. 1 lit. a din același Cod în sensul în care aceste obligații fiscale scadente nu sunt considerate obligații fiscale restante);
   • Executările silite prin poprire a creanțelor bugetare (cu excepția celor stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală) se suspendă sau nu vor fi începute. “Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.”

 

 • Cu privire la Certificatul de stare urgență (cu completările ulterioare, aduse prin Ordinul MEEMA privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020):
   • Facilitățile sunt aplicabile întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum acestea din urmă sunt definite de Legea 346/2004, respectiv:
    • întreprindere = orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.
   • Prevederile legii sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.
   • Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
   • Trebuie să existe o întrerupere parțială sau totală a activității în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente – în speță, Decretul 195/2020
   • Trebuie să dețină un certificat de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – conform procedurii expuse de Ordinul mai sus indicat.
   • Sunt prevăzute măsuri de amânare la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet și pentru chiria imobilului cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
   • Pentru alte contracte aflate în derulare (altele decât cele menționate anterior), pentru a se putea invoca forța majoră, trebuie să fie parcursă o procedură “prealabilă”, de comunicare între părțile contractante, de încercare de renegociere și de adaptare a clauzelor potrivit condițiilor excepționale existente.
   • Sunt scutite de penalități, pe durata stării de urgență, întârzierile în executarea obligațiilor contractuale derivând din contracte încheiate cu autorități publice.
   • Prevederile analizate mai sus se aplică și următoarelor categorii de „întreprinderi”/profesii, care întreprind activități de interes public:
    • Notari;
    • Avocați;
    • Executori judecătorești;
    • Cabinete de medicină de familie, care au cel mult 20 de angajați;
    • Cabinete stomatologice, care au cel mult 20 de angajați;
    • Federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă.
 • Cu privire la declarațiile privind beneficiarul real, reglementate de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:
   • Se prelungește termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real cu 3 luni de la data încetării stării de urgență în ceea ce privește:
    • Declaraţia anuală care se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
    • Termenul de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii 129/2019 (21.07.2019) pentru societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a legii 129/2019, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    • Termenul de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii 129/2019 (21.07.2019) pentru asociaţiile şi fundaţiile care au obligaţia completării documentelor conform prevederilor legale din OG 26/2000 coroborate cu legea 129/2019.
    • Termenul de 30 zile de la data intervenirii vreunei modificări privind datele de identificare ale beneficiarului real în cazul asociațiilor și fundațiilor
   • Pe durata stării de urgență, termenul de depunere a declarației se suspendă.

 

***

 

Prin OUG nr. 30/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 231/21.03.2020, se mai prevăd următoarele:

A. ZILE LIBERE PĂRINȚI – raportat la prevederile Legii nr. 19/2020

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi, angajat în mediul public sau privat, pentru supravegherea copiilor în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Nu se aplică prevederile de mai sus, privind acordarea de zile libere, în situația în care unul din părinți (noțiune cu toate specificațiile de la art. 1 alin. 3):

 

Art. 1 alin. 3 din Legea nr. 19/2020 prevede:

 1. a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) adoptatorul;
 3. c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
 4. d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 5. e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

 

 • este în concediu de creștere copil;
 • se află în concediu fără plată sau realizează venituri impozabile pentru situația lunii celuilalt părinte (Cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Dacă celălalt părinte nu solicită dreptul la concediu, el nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia și poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului);
 • se află în concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate până la vârsta de 7 ani;
 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
 • se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

Nu se aplică prevederile legale expuse anterior în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului sau în cazul soţului/soţiei acestora, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003Codul muncii.

Nu se aplică aceste prevederi nici cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal.

Condițiile cumulative de acordare a zilelor libere sunt următoarele:

 • copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Pentru angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice – este necesar să:

 • fie epuizate toate opțiunile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca și să
 • existe acordul angajatorului.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă:

 • în general, se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului, iar pe perioada în care autorităţile competente decid închiderea unităţilor de învăţământ, indemnizația netă încasată efectiv de părinte va fi plătită din fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (fond constituit conform legii nr. 200/2006) – Sume care se vor întoarce în Fond până la închiderea anului fiscal.
 • este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale de către angajator.

 

Este prevăzută și o MAJORARE DE 75% (în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate de legea nr. 19/2020) pentru:

 • angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică, securitate națională, angajaţii din penitenciare – sume care provin din bugetul de stat;
 • personalul din unităţile sanitare publice şi
 • alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

Pentru stabilirea numărului de zile libere și a numărului de zile lucrătoare pentru care se acordă majorare, precum și pentru reglementarea procedurii de plată a indemnizației, se va adopta HG în termen de 30 zile (calculat din 21.03.2020).

 

B. În ceea ce privește STIMULENTUL DE INSERȚIE, prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, există următoarele aspecte reglementate:

Stimulentul de 50 % din cuantumul minim al indemnizaţiei de creștere, acordat persoanelor care obțin și venituri supuse impozitului, se menține pentru încă 90 de zile dacă persoana beneficiază de/se află în una sau mai multe din următoarele:

 1. concediu medical şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
 2. concediu medical şi indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 3. concediu medical şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
 4. concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
 5. în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 6. li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situaţiei de urgenţă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

 

După cele 90 de zile, dacă persoana realizează venituri supuse impozitului pe venit, stimulentul de inserţie se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau de 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.

VENITURI

1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 70, art. 76 alin. (1) şi (2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru persoanele îndreptăţite care realizează venituri din categoriile celor prevăzute la alin. (1), veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare sunt:

 1. a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit şi, după caz, a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;
 2. b) veniturile rezultate după scăderea contribuţiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile și pentru situația unui program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă (cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi), precum şi persoana care a fost numită tutore, care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

C. Raportat la BENEFICIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, se stabilesc următoarele:

 

Cererile pentru acordarea lor se depun și prin poștă electronică (la fel se vor trimite și deciziile de soluționare ale acestor cereri) la următoarele instituții abilitate:

 • La agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori locuiesc efectiv solicitanţii, în cazul alocaţiei lunare de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în cazul drepturilor acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei și în cazul indemnizaţiei lunare de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
 • La autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori locuiesc efectiv solicitanţii, pentru ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor și pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece. În situația cererilor privind beneficiile detaliate mai sus, depuse prin poşta electronică, autoritățile administrației publice locale “au obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, în termenul prevăzut de lege, solicitările primite, la adresa de poştă electronică oficială a instituţiei sau prin Punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017

Celelalte beneficii (respectiv alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii) se vor putea depune doar în format letric, cel puțin astfel rezultă din prevederile art. III din OUG nr. 30/2020.

Formatul letric nu era o noutate pentru cererile de acordare a diverselor beneficii de asistență socială, iar pentru depunerea prin poștă electronică se prevede că această modalitate este opțională, fiind utilizată doar de către instituțiile enumerate anterior care au dezvoltate sisteme de primire electronică ce pot permite respectarea Regulamentului General privind protecția datelor nr. 679 din 2016 și protecția persoanelor fizice vizate. Aceste instituții:

 • au obligația să afișeze la sediul propriu și pe website informaţiile necesare privind posibilitatea şi procedura solicitării beneficiilor de asistenţă socială prin poşta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
 • în același termen de 10 zile, indicat anterior, vor lua măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială individualizate mai sus;
 • au dreptul de a solicita prezentarea la sediul instituţiei a persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poştă electronică, în următoarele cazuri excepționale (față de care se prevedere o prorogare a termenului de soluționare cu până la 15 zile lucrătoare):
  • determinarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii la care agenţiile teritoriale sau autorităţile administraţiei publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor de acordare a drepturilor;
  • informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

 

D. Prevederi similare celor descrise anterior există și în cazul cererilor şi documentelor doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Astfel, aceste cereri se depun letric sau prin poștă electronică la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care au obligații, fără termene prevăzute expres (ca în cazul instituțiilor menționate la pct. C) pentru implementarea sistemelor electronice și pentru afișarea informațiilor necesare.

 

E. Mai există și o serie de dispoziții privind unele beneficii sociale în situația actuală a suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ (măsură dispusă prin Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României – art. 49). Astfel, pe perioadă stării de urgență:

 

   • beneficiile de asistenţă socială care au drept condiţie frecventarea cursurilor de învăţământ de către copii sau tineri se acordă fără întrerupere;
   • alocaţia zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale se acordă pe perioada valabilităţii certificatului de orientare şcolară fără a fi condiţionată de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară;
   • acordarea stimulentelor educaţionale prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate nu este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional.

 

—————————————

Toate actele normative indicate sunt în forma lor actualizată, cu republicările, modificările și completările ulterioare adoptării lor, până la data de 26.03.2020.